Asic Regulatory Guide 227

Benchmark 1: Cliëntkwalificatie

In overeenstemming met de RG 227 van de ASIC moeten al onze cliënten een vragenlijst van 5 onderdelen invullen. De vragenlijst zal betrekking hebben op de volgende criteria:

  • Eerdere handelservaring in financiële producten;
  • Inzicht in hefboomwerking, marges en volatiliteit;
  • Inzicht in de belangrijkste kenmerken van het product;
  • Inzicht in het handelsproces en relevante technologie;
  • Het vermogen om de risico’s van de handel te bewaken en te beheren; en
  • Begrijpen dat alleen risicokapitaal mag worden verhandeld.

De vragenlijst bestaat uit tien (10) meerkeuzevragen en de cliënt moet minimaal 60% daarvan correct beantwoorden voordat hij mag handelen. Mocht een cliënt niet slagen bij de eerste poging, dan moedigen wij de cliënt aan om te oefenen op een Gratis Demo-account en een nieuwe test te doen na een afgesproken periode.

Deze vragenlijst wordt per e-mail naar de cliënt gestuurd nadat deze het online aanvraagformulier heeft ingevuld en de “Volledige risicodisclaimer”, “Handelsvoorwaarden”, “Verklaring inzake productinformatie” (PDS), “Gids financiële diensten” (FSG) en het “Privacybeleid” heeft gelezen en begrepen. De cliënt moet de ingevulde vragenlijst indienen bij [email protected] om beoordeeld te worden voordat hun rekening wordt geopend.

Benchmark 2: Openingswaarborg

Zoals vermeld in Sectie 18 van het PDS – Financiering van uw Handelsrekening, aanvaardt Ava enkel vereffende fondsen als openingswaarborg. Dit kan in de vorm van een bankoverschrijving, cheque, creditcard, money bookers, net teller of webmoney. Ava accepteert GEEN stortingen in contanten. Voorts kan de cliënt, overeenkomstig de nieuwe richtlijnen van de ASIC, zijn creditcard gebruiken als openingswaarborg tot een maximum van $ 1.000,00

Benchmark 3: Tegenpartijrisico – afdekking

Zoals uiteengezet in Secties 11 & 13 van het PDS – Belangrijkste risico’s van de handel in Marge FX-contracten en CFD’s, stelt Ava dat zij de tegenpartij is bij de transacties van de cliënten.
Wij voeren geen stresstests uit met betrekking tot niet-afgedekte marktposities, aangezien wij alle transacties met cliënten volledig afdekken bij onze moedermaatschappij, die transacties volledig afdekt bij gerenommeerde gelicentieerde externe financiële dienstverleners. Ava handhaaft en past een beleid toe om onze blootstelling aan het marktrisico van cliëntposities te beheren. Dit omvat strenge controles op het risicobeheer om onze handelsposities op intraday-basis te bewaken en te beheren (afdekking), en omvat een proces voor de beoordeling van onze tegenpartijen voor afdekking (om ervoor te zorgen dat zij voldoende financiële draagkracht hebben, over een vergunning van een vergelijkbare toezichthouder beschikken en een goede reputatie hebben).

Benchmark 4: Tegenpartijrisico – Financiële middelen

Zoals uiteengezet in secties 11 & 13 van de PDS – Belangrijkste risico’s van de handel in Marge FX-contracten en CFD’s, handhaaft en past Ava een schriftelijk beleid toe om de voortdurende instandhouding van adequate financiële middelen te waarborgen. Voorts houden wij een gedetailleerd risicoregister bij, waarin de belangrijkste risico’s van ons bedrijf worden behandeld en geëvalueerd. We hebben een aangewezen compliance officer die toeziet op onze naleving van de voorwaarden van onze Australian Financial Services Licence en ASIC RG 166 (financiële) verplichtingen. Wij ontvangen ook beoordeling en input van onafhankelijke externe juridische en boekhoudkundige adviseurs. Voorts voert een externe onafhankelijke accountant aan het eind van elk boekjaar een controle uit.

Benchmark 5: Geld van de cliënt

Zoals uiteengezet in Sectie 21 van het PDS – Geld van de cliënt, zal al het geld gestort op uw rekening door u of door een persoon die namens u optreedt, of dat door Ava namens u wordt ontvangen, door Ava worden aangehouden in een of meer gescheiden rekeningen die zij moet aanhouden krachtens de Corporations Act. Individuele klantenrekeningen kunnen niet van elkaar gescheiden zijn, maar kunnen worden samengevoegd in één gescheiden rekening (die gescheiden is van Ava’s gelden/activa).

De door u verstrekte gelden om te voldoen aan marges, stortingen, vergoedingen, transactievereffeningen, of andere kosten kunnen door Ava onmiddellijk worden doorgestuurd naar onze gelicentieerde externe clearing- en uitvoeringsdiensten, en toegepast op uw marge-, uitwisselings-, vergoedings- en afwikkelingsverplichtingen. Het geld van cliënten dat wordt aangehouden in afwachting van toekomstige transacties en betalingen, wordt overeenkomstig de Corporations Act op een aparte rekening gezet. Het is belangrijk op te merken dat het aanhouden van uw geld op een of meer gescheiden rekeningen u geen absolute bescherming biedt.

Ava aanvaardt geen betalingen van of verricht geen betalingen aan derden die niet op de rekening staan vermeld. In overeenstemming met de Australische anti-witwasvoorschriften meldt Ava, indien nodig, verdachte transacties aan AUSTRAC.

Ava is gerechtigd alle rente te behouden die is verkregen op gelden van cliënten die worden aangehouden op aparte rekeningen bij een bank of een erkende instelling die deposito’s aanneemt. De rente die Ava op deze rekening ontvangt, wordt bepaald door de aanbieder van de depositofaciliteit.

As detailed in Section 21 of the PDS – Client Monies, all money deposited
into your account by you or by a person acting on your behalf, or which is received
by Ava on your behalf, will be held by Ava in one or more segregated accounts it
must maintain pursuant to the Corporations Act. Please note that individual client
accounts are not separated from each other, but may be co-mingled into one segregated
account (which is separate to Ava’s monies/assets).

Please note that monies provided by you to meet margins, deposits, fees, transaction
settlements, or other costs may be immediately on-forwarded by Ava to our licensed
third party clearing and execution providers, and applied against your margin, exchange,
fee and settlement obligations. Client monies which are held pending future transactions
and payments, are held in our segregated account in accordance with the Corporations
Act. It is important to note that holding your money in one or more segregated accounts
may not afford you absolute protection.

Ava does not accept payments from or make payments to any third parties who are
not listed on the account. In accordance with Australian anti-money laundering regulations,
Ava reports, where necessary, any suspect transactions to AUSTRAC.

Ava is entitled to retain all interest earned on client moneys held in segregated
accounts with a bank or approved deposit-taking institution. The rate of interest
earned by Ava on this account is determined by the provider of the deposit facility.

Benchmark 6: Geschorste of gestopte onderliggende activa

Zoals uiteengezet in sectie 3 van de PDS – Voorwaarden en ook in de Handelsvoorwaarden, kan een onderliggend financieel product in verschillende omstandigheden op de betrokken beurs in een handelsstop worden geplaatst. Bovendien kan hij in bepaalde omstandigheden worden geschorst of van de beurs gehaald. Ava kan, naar eigen goeddunken, uw order annuleren met betrekking tot een nog niet geopende CFD-transactie, of een open CFD sluiten, wanneer het onderliggende financiële product het voorwerp uitmaakt van een handelsstop, schorsing of schrapping van de notering.

Indien de CFD betrekking heeft op een effect dat niet langer genoteerd staat op de beurs of gedurende 5 opeenvolgende werkdagen niet langer genoteerd staat op die beurs, kunnen wij ervoor kiezen de CFD te sluiten in plaats van de margevereisten te wijzigen of de positie opnieuw te waarderen. Wanneer u bij ons een order plaatst voor een CFD, is het waarschijnlijk dat wij een overeenkomstige order plaatsen om het betreffende product te kopen of te verkopen om ons marktrisico af te dekken. Ava bepaalt zelf wanneer en of zij een bestelling aanvaardt. Zonder deze discretionaire bevoegdheid te beperken, is het waarschijnlijk dat wij ervoor zullen kiezen een bestelling niet te aanvaarden in omstandigheden waarin onze overeenkomstige bestelling niet kan worden uitgevoerd. Dienovereenkomstig kan Ava te allen tijde naar eigen goeddunken bepalen dat wij de toegang tot CFD’s over één of meer onderliggende financiële producten niet zullen toestaan.

Benchmark 7: Margestortingen

Ava tracht u tijdig en voldoende op de hoogte te brengen van margestortingen, zodat u deze gemakkelijker kunt voldoen. Houd er echter rekening mee dat bepaalde marktomstandigheden of gebeurtenissen tot extreme volatiliteit kunnen leiden, waardoor dringend middelen moeten worden aangewend om uw open posities te behouden. Alle margestortingen worden u via het handelsplatform meegedeeld en het is uw plicht om ervoor te zorgen dat u altijd beschikbaar bent om oproepen voor dergelijke margestortingen te ontvangen en uit te voeren wanneer u open posities bij ons heeft. Wij behouden ons echter alle rechten voor om posities waarvoor niet aan de margestortingen is voldaan onmiddellijk te sluiten, teneinde ons te beschermen tegen blootstelling aan verdere verliezen in de posities. Wij herhalen dat de handel in CFD’s en Marge FX-producten een hoog risico inhoudt en dat de rendementen volatiel zijn. Het risico van verlies bij handel kan aanzienlijk zijn, en u kunt verliezen lijden die groter zijn dan het kapitaal dat u hebt geïnvesteerd. Daarom mag u alleen handelen met risicokapitaal, d.w.z. geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen en dat uw financiële behoeften/verplichtingen te boven gaat.